Lista słówek angielskich 1 - 100 - podstawy angielskiego online

Lista 1000 najczęściej używanych angielskich słów w języku potocznym. Do tego polskie znaczenie plus wymowa dla laików. Dla lepszej, szybszej i efektywniejszej nauki polecamy też kurs internetowy

Zobacz wersję do druku tysiąca najpopularniejszy angielskich słówek.

Zobacz słowa: 1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 |

L.p. Angielski Polskie znaczenie Polska wymowa
1 name nazwa, nazwisko nejm
2 very bardzo weri
3 to do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby tu
4 through przez fru
5 and i end
6 just tylko, właśnie dżast
7 a stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską e
8 form forma, tworzyć form
9 in w yn
10 sentence zdanie senstens
11 is jest w 3 osobie liczby pojedynczej ys
12 it to yt
13 great świetnie grejt
14 think myśleć, uważać fynk
15 you ty ju
16 say mówić, powiedzieć sej
17 that że, ten ,tamten , to , który wet
18 help pomoc, pomagać help
19 he on hi
20 low niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony  loł
21 was być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej łos
22 line linia, lina, kolejka, rząd lajn
23 for dla, do , po for
24 differ różnic się dyfer
25 on na on
26 turn skręcić, zakręt, obrót tern
27 are są, jesteś ar
28 cause przyczyna, powód, pot: ponieważ koz
29 with z łyf
30 much dużo macz
31 as kiedy, gdy ,ponieważ, tak jak ez
32 mean znaczyć, skąpy, złośliwy, średni min
33 i ja aj
34 before przed bifor
35 his jego hys
Ucz się tych słówek (płatne)
36 move ruszać, ruch muw
37 they oni wej
38 right prawy, poprawny, dobry rajt
39 be być bi
40 boy chłopiec boj
41 at przy, w , o , na et
42 old stary old
43 one jeden łan
44 too także , za tu
45 have mieć hew
46 same ten sam, taki sam sejm
47 this ten, ta dys
48 tell powiedzieć tel
49 from od, z from
50 does robić w 3. osobie liczby pojedynczej das
51 or albo or
52 set komplet, grupa set
53 had miał , mieliśmy hed
54 three trzy fri
55 by przez baj
56 want chcieć łont
57 hot gorący hot
58 air powietrze er
59 word słowo łerd
60 well cóż, dobrze łel
61 but ale bat
62 also także olso
63 what co łot
64 play grać, gra plej
65 some kilka, niektóre sam
66 small małe smol
67 we my łi
68 end koniec, kończyć end
69 can umieć, potrafić ken
70 put położyć put
71 out na zewnątrz ałt
72 home dom hołm
73 other inne awer
74 read czytać rid
75 were byli, byłeś łer
76 hand dłoń hend
77 all wszystko ol
78 port port port
79 there tam wer
80 large olbrzymi lardż
81 when kiedy, gdy łen
82 spell zaklęcie, literować spel
83 up na ap
84 add dodac ed
85 use używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik: jus
86 even nawet, równy iwen
87 your twój jor
88 land ziemia, lądować lend
89 how jak hał
90 here tutaj hir
91 said powiedział sed
92 must musieć mast
93 an stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h en
94 big duży byg
95 each każdy icz
96 high wysoki, wysoko haj
97 she ona szi
98 such taki sacz
99 which który łicz
100 follow stosować sie do, iść za, śledzić foloł
Ucz się tych słówek (płatne)

Chcesz się systematycznie uczyć najcześciej używanych i najbardziej przydatnych angielskich zwrotów?